apspardyti

apspardyti
apspárdyti tr. 1. Š, Rtr, Ser smogiant kojomis apmušti, apdaužyti: Ponas apspardė baudžiauninką . Reikėjo ne tiek aną apspárdyti už tą kriokavimą, už tą vagystę Trk. 2. apkapstyti, aprausti užpakalinėmis kojomis: Šuo apspárdęs kupstą palieka J. 3. refl. apsimindžioti: Dirbėjai apsispardo iš netyčių . 4. prk. apvaikščioti, išvaikščioti: E! Visus rajonus aš ėsu apspárdęs Jrb. \ spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; prispardyti; suspardyti; užspardyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apspardyti — apspárdyti vksm. Neblaivùs vairúotojas apspárdė poli̇̀cijos patrùlį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atspardyti — Š, Rtr, NdŽ, KŽ; SD217, Sut, N 1. intr. duoti atgal spyrį spardančiam: Arklys atspardys, jei tu spirsi jam, jei kas jį spardytum J. | refl. Ser. 2. tr. LVI194, Ser spardant nublokšti šalin, pašalinti: Atspardyk tuos grumstus nuo pasienio, nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspardyti — tr. NdŽ 1. K, BzF174, Rtr spardant išvaryti: Visi šeimyniečiai i išspardė marčią iš pirkios Prng. 2. Š spardant pašalinti iš vietos, išdaužti: Vinys buvo po nagais kalamos, dantys batuotomis kojomis iš burnos išspardomi Pt. Ei, kad aš būčiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspardyti — tr. 1. spardant pašalinti iš vietos, nudaužyti: Kumelys nuspardė šulnio ritinius LTR(Rk). Abygaliai klojimo kurtiniai gužučių nuspardyti LKKIX51. 2. spardant nužerti šalin: Akmenis nuspardė nuo tako DŽ1. Vaikai nemoka bulvių kast: kojom nuspardo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspardyti — tr. NdŽ 1. kiek padaužyti spardant: Akvilė paspardė staktą ir nuėjo prie virtuvės lango J.Avyž. 2. KŽ kojomis kiek pavarinėti: Vaikai išėjo sviedinio paspardyti DŽ1. 3. refl. KŽ bėgant, šokant pakiloti, pakraipyti kojas: Anie pasispardydami šoka… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persispardyti — prk. prasibastyti kurį laiką: Aš tris dienas parsispardžiau to[je] vieto[je] KlvrŽ. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; nuspardyti; paspardyti; persispardyti; praspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praspardyti — tr. NdŽ 1. praleisti laiką spardant: Futbolą praspardyti NdŽ. 2. Ser spardant pramušti, prakapstyti kiaurai (pvz., paukščiai šiaudų stogą). 3. refl. praleisti kiek laiko spardantis (apie arklius). 4. refl. kurį laiką kojomis kapanotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispardyti — 1. tr. M, Rtr, KŽ, Krš, Vkš spardant primušti: Jį primušė, prispardė, visą sukruvino Krs. 2. refl. Ser ilgai spardytis. spardyti; apspardyti; atspardyti; įspardyti; išspardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spardyti — spardyti, o, ė iter. spirti. 1. tr., intr. SD398, R, R46, MŽ, H158, Sut, I, N, K, M, Š, L, LL11,278, Rtr sudavinėti koja ar kojomis, smogti spyriais: Tada mane atsitęsė anys pirkion, kojom spardydami Dglš. Hitlerininkai spardė mani su kojims ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suspardyti — tr. Rtr, KŽ 1. M, NdŽ, Grk, Km spardant sumušti: Tas kraugerys suspardė mane J. Kad kitas [vyras], būt ją kojom suspardęs, papylęs Klt. Suspardyta galva ano Krž. | refl.: Trečią naktį vėl atskrido karveliai ir sako: – Kada jaunieji važiuos iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”